Visie & Missie
 Visie

 Om ‘n toonaangewende, innoverende en funksionele skool te wees deur middel van professionele optrede en effektiewe bestuur.

Vision

 To be a leading, innovative and functional school by means of professional conduct and effective management. 

*****

Missie

 Kwaliteit onderrig en opvoeding om sodoende leerders toe te rus vir die lewe. 

Mission

Quality education and teaching to equip learners for life.  


Ons skool se geskiedenis

Mnr Van Dalsen, die Inspekteur van Onderwys, het op 12 Januarie 1954 die hoop uitgespreek dat die Meyerville Laerskool as inrigting sal uitgroei tot 'n pragtige opvoeding- en kultuursentrum, die ouers trots sal wees op hul skool, die samewerking hartlik sal wees tussen ouers en skool, die kinders gelukkig sal wees en presteer op alle gebiede van die samelewingsterrein.  Hoe aangenaam is dit om te konstateer dat die wens wat mnr Van Dalsen 63 jaar gelede uitgespreek het, ten volle gerealiseer het.  Vandat is Laerskool Kalie de Haas 'n pragtige opvoeding- en kultuursentrum wat name van formaat gelewer het vir die gemeenskap.  Nie net is die ouers van die skool trots op hul skool nie, maar die hele Standerton-gemeenskap praat met die grootste lof van die skool.  Daar is 'n hartlike samewerking tussen die ouers en die skool en die woordjie tweespalt is iets wat ontbreek in Kalie-geledere.  Die leerlinge gedy in hul skool wat bekend geword het vir sy goeie gees en trotse etos.

Geskryf deur:  Mnr. H.W. van der Merwe